Algemene Voorwaarden

Definities

De gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten White Weddings, handelend onder de naam White Weddings, gevestigd te Blokker. KVK nummer 37128155 | BTW 187926608B01

Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het aankleden van / organiseren van een bruiloft, evenement, huwelijksaanzoek of feest of een reservering plaatst voor het huren van stylingmaterialen van White Weddings.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 1.  Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op door White Weddings gedane aanbiedingen en offertes en alle overeenkomsten waarbij White Weddings partij is, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

Artikel 2.  Totstandkoming & inhoud overeenkomst

2.1 Offertes van White Weddings worden digitaal verzonden via factuursturen.nl en hebben een geldigheidsduur van twee weken. De vervaldatum staat vermeld op iedere offerte. De offerte is wederzijds vrijblijvend. Een tweede en volgende offerte, waarin een aanpassing is verwerkt op verzoek van de opdrachtgever, heeft een geldigheidsduur van zeven dagen, indien deze aanpassing na het verstrijken van de geldigheidsduur van de eerste offerte plaatsvindt.

2.2 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht White Weddings niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk per e-mail of door digitale acceptatie vanuit factuursturen.nl de gewenste offerte accepteert.

2.4 Alle door White Weddings gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen, bepalingen of bij datumwijzigingen, zie artikel 7.

Artikel 3.  Uitvoering van overeenkomst

3.1 White Weddings is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst van digitaal geaccordeerde offerte én betaling van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 5.1.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft White Weddings het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn inbegrepen of komen voor rekening van White Weddings.

3.3. Andere personen dan bedoeld in artikel 3.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4.  Medewerking door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens, welke White Weddings overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door White Weddings gewenste vorm en wijze aan White Weddings ter beschikking worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat White Weddings wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Artikel 5.  Betaling

5.1 Opdrachtgever ontvangt van White Weddings na accordering van de gewenste offerte een factuur voor een aanbetaling van 15% van het totaal overeengekomen bedrag. De factuur voor de restantbetaling van 85% volgt en dient uiterlijk zeven dagen voor evenement betaald te zijn. Alle facturen worden digitaal verzonden en dienen per bank betaald te worden. White Weddings hanteert een 100% aanbetalingsregeling voor  alle opdrachten.

5.2 Opdrachten die binnen vier weken plaatsvinden na accordering van de opdracht, ontvangen geen factuur voor aanbetaling maar slechts één factuur voor 100% betaling.

5.3 Indien Opdrachtgever aanvullende wensen heeft, na het laatste telefonische interview dat 21-14 dagen voor de huwelijksdag plaatsvindt, dat meerkosten met zich meebrengt, ontvangt de Opdrachtgever ofwel een extra factuur ofwel de nog te betalen eindfactuur wordt aangepast, welke uiterlijk zeven dagen voor evenement betaald dient te zijn.

5.4 Indien de aanbetaling niet tijdig is verricht, verkeert opdrachtgever in verzuim en is White Weddings bevoegd  de opdracht te beëindigen. Indien de volledige betaling niet tijdig is verricht, verkeert opdrachtgever in verzuim en is White Weddings bevoegd de opdracht niet uit te voeren.

Artikel 6.  Beëindiging, annulering, ontbinding

6.1 Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, is mogelijk, mist dit schriftelijk wordt gedaan. De uit de annulering voortvloeiende schade aan White Weddings dient middels een redelijke vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst vergoed te worden. De omvang van deze vergoeding hangt samen met het moment van annulering en bedraagt een daarop afgestemd percentage van het totaalbedrag van het geannuleerde deel.

White Weddings hanteert de volgende staffel voor annuleringskosten, % van totaalsom minus genoemde kosten in artikel 6.3:
– bij  annulering tot 90 dagen voor evenement: 15%
– bij  annulering vanaf 90 dagen tot 7 dagen voor evenement: 50%
– bij  annulering tussen 7 dagen en aanvang evenement: 80%
– bij  annulering op de dag zelf 100%
Aantal dagen en uren teruggerekend vanaf 00.00 uur van aanvang dag van evenement. Indien evenement eerder opgebouwd wordt, geldt dag van opbouw.

6.2 Nog niet gemaakte kosten waaronder transportkosten en nog niet ingekochte materialen, worden niet doorberekend in de annuleringskosten.

6.3 White Weddings heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

6.4 Indien er sprake is van een verplaatst evenement, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals in artikel 7.3 omschreven.

Artikel 7.  Datumwijziging

7.1 Datumwijziging van evenement mag eenmalig tegen afgesproken prijs maximaal 14 maanden opgeschoven worden, gerekend vanaf huidige datum evenement. White Weddings bevestigt de nieuwe datum schriftelijk. Bij datumwijziging > 14 maanden vooruit of tweede datumwijziging, zie 7.5 en 7.6.

7.2. Bij iedere datumwijziging volgt een tussentijdse aanbetaling van 20% over de totale som vermeerderd met Euro 35 administratiekosten. De factuur ontvangt de opdrachtgever op het moment van datumwijziging tezamen met de aangepaste bevestiging van de nieuwe datum. Deze aanbetaling is non-refundable.

7.3 Bij het versturen van de aangepaste overeenkomst wordt de meest recente versie van de algemene voorwaarden bijgevoegd en is vanaf dat moment leidend. White Weddings wijst de opdrachtgever schriftelijk op de gewijzigde versie. Zonder schriftelijk tegenbericht binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging gaat Opdrachtgever stilzwijgend akkoord met deze voorwaarden.

7.4 De annuleringsvoorwaarden blijven bij een datumwijziging niet ongewijzigd. White Weddings hanteert bij een verplaatst evenement aangepaste annuleringskosten ten opzichte van artikel 6.1, namelijk;
– bij  annulering tot 3 maanden voor datum verplaatst evenement: 35%
– bij  annulering van 3 maand tot 14 dagen voor datum verplaatst evenement: 50%
– bij  annulering van 14 dagen tot 02 dagen voor datum verplaatst evenement: 80%
– bij  annulering van 02 dagen tot dag van datum verplaatst evenement: 90%
– bij  annulering op dag van datum verplaatst evenement of dag van opbouw: 100%
% gerekend over totaalsom van aangepaste bevestiging.

7.5 Indien er een dag eerder wordt opgebouwd, geldt 100% annuleringskosten mits annulering  bij White Weddings gemeld wordt ten tijde of na afloop van de opbouw.

7.6 Bij verplaatsing naar een datum > dan 14 maanden ten opzichte van eerstgenoemde datum van event volgt er een prijscorrectie van +5% over het totale bedrag.

7.7 Indien er voor een tweede maal verplaatst wordt < 14 maanden ten opzichte van voorgaande datum, wordt bij de tweede datumwijziging alsnog een prijscorrectie van +5% over het totale bedrag meegenomen.

Artikel 8.  Aansprakelijkheid

8.1 White Weddings zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan White Weddings onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is White Weddings voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van White Weddings die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is White Weddings slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.

8.2 Gehuurde materialen komen volledig voor risico van de huurder/opdrachtgever vanaf het moment dat de opdrachtgever de materialen in ontvangst heeft genomen. De huurder dient zich bij het afhalen van de gehuurde materialen te kunnen legitimeren. De huurder draagt gedurende de gehele periode het risico voor verlies of beschadiging van gehuurde materialen, dus ook tijdens transport dat door hem zelf wordt verricht.

Artikel 9.  Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die White Weddings niet kan worden toegerekend. Toerekenening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet of rechtshandeling. Ziekte en/of ongeval, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen, transportmoeilijkheden, brand en natuurgeweld vallen tevens onder overmacht.

9.2 Indien zich een situatie van overmacht voordoet waarbij de uitvoering van de overeenkomst belemmerd wordt, behoudt White Weddings zich het recht voor de opdracht aan te passen. Evenementen die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in de open lucht, dienen rekening te houden met uitvoeringsbelemmeringen door slecht weer. Trouwpriëlen van White Weddings zijn bestand tot een windsnelheid/windstoten van een maximum 25km/u. White Weddings behoudt zich het recht toe het prieel niet op te stellen indien dat niet verantwoord of onmogelijk lijkt.

9.3 Geheel of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever vanwege voorspeld slecht weer is mogelijk, mist dit schriftelijk wordt gedaan. Artikel 6 is hierop van toepassing.

Artikel 10.  Reclames

10.1 Reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van White Weddings worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 21 dagen na constatering door opdrachtgever door middel van een schriftelijke kennisgeving door de opdrachtgever aan White Weddings worden medegedeeld. Niet nakomen van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen.

Artikel 11.  Eigendomsbehoud

11.1 Alle materialen die White Weddings gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en alle verhuurde artikelen blijven te allen tijde volledig eigendom van White Weddings.

11.2 Fotomateriaal en moodboards ter visuele ondersteuning van de opdracht blijven eigendom van White Weddings en mogen niet zonder schriftelijke toestemming oneigenlijk worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

Artikel 12.  Schade & verlies

12.1 Alle materialen blijven te allen tijde eigendom van White Weddings en mogen niet worden weder  verhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van White Weddings. De materialen zullen door White Weddings in goede staat worden afgeleverd. De Opdrachtgever is verplicht het materiaal te gebruikten overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De materialen dienen door de opdrachtgever aan White Weddings in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is, te worden teruggegeven.

12.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadiging aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van materialen van White Weddings worden nader te bepalen kosten in rekening gebracht.

12.3 Materialen van White Weddings zijn niet bestand tegen vochtige weersomstandigheden waaronder ook dauw valt. Indien de opdrachtgever toch besluit de verhuurde materialen in vochtige weersomstandigheden te gebruiken, is dit geheel voor het eigen risico van de opdrachtgever.

12.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt, aan het verhuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.

Artikel 13.  Intellectueel eigendom

13.1 White Weddings behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

13.2 Portfoliofoto’s, gemaakt door White Weddings, van de opdracht, behoren toe aan White Weddings, ook als daar materialen op staan die door de opdrachtgever of andere leverancier zijn gemaakt/ontwikkeld ten behoeve van de totale styling. White Weddings zal nimmer foto’s publiceren/ openbaar maken waarop de opdrachtgever of haar genodigden afgebeeld staan, zonder nadrukkelijke toestemming vooraf.

Artikel 14.  Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met White Weddings, zullen uitsluitend worden bericht doro de bevoegde rechter in het Arrondissement van White Weddings onder toepassing van het Nederlands recht.

***

Onze algemene voorwaarden worden bij iedere bevestiging digitaal meegezonden.
Versie 5.2 d.d. 28 september 2020